Pennaeth Cynorthwyol

Posted 3 days ago by Coleg Y Cymoedd
Easy Apply

Mae gan Goleg y Cymoedd gyfle cyffrous i Bennaeth Cynorthwyol ymuno â'u tîm arwain deinamig a leolir ar ein Campws Nantgarw sydd 6 milltir i'r gogledd o Gaerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â ni mewn swydd lawn amser, barhaol ac yn derbyn cyflog cystadleuol o oddeutu £64,000 y flwyddyn.

Mae Coleg y Cymoedd yn goleg canolig o ran maint gyda throsiant o oddeutu £40m. Mae'r coleg yn gwasanaethu cymunedau dau awdurdod lleol yng nghymoedd canolog De Cymru ac fe'i crëwyd ym mis Awst 2013, yn dilyn uno dau goleg cyfagos.

Gwybodaeth am y rôl Pennaeth Cynorthwyol:

Byddwch yn llunio, cyflwyno a gweithredu strategaethau i dynnu ynghyd gwahanol linynnau ehangach profiad y dysgwyr yn un llwybr cydlynol gydag ansawdd a chydraddoldeb wrth wraidd pob llinyn. Mae'r coleg wedi cymryd camau breision yn ansawdd darparu cymwysterau yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac yn awr, hoffai ganolbwyntio ei sylw mewn ffordd debyg ar brofiad ehangach y dysgwyr, sy'n sail i'r cymwysterau hynny. Bydd y rôl yn dwyn ynghyd y staff a’r adnoddau amrywiol a ddyrannwyd eisoes gyda ffocws ar y dysgwyr a bydd yn rhan bwysig o gynnydd pellach ar broffil ansawdd y coleg.

Cyfrifoldebau allweddol ein Pennaeth Cynorthwyol:

- Arweinydd strategol ar gynllunio a gweithredu recriwtio.

- Arweinydd strategol ar gynllunio a gweithredu dull y coleg o ymdrin â Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

- Defnydd effeithiol o ddata allanol a mewnol, adborth cwsmeriaid a dadansoddiadau tueddiadau er mwyn gwella darpariaeth a gwasanaethau sy'n cael effaith gadarnhaol ar ddiogelu, parch, ymddygiad dysgwyr ac yn y pen draw cadw a chyflawni.

- Arwain a chydlynu pob agwedd ar ymagwedd y coleg tuag at brofiad ehangach y dysgwyr.

- Goruchwylio datblygiad model cymorth cyson a chydlynol fel bod dysgwyr yn cael eu cefnogi bob amser.

- Adolygu a datblygu polisïau’r coleg sy'n ymwneud â phrofiad y dysgwyr.

- Gosod targedau estynedig ar gyfer gwella ym mhob maes cymorth i ddysgwyr er mwyn sicrhau rhagoriaeth a chyflawni cynllun strategol y coleg.

- Bod yn rheolwr llinell ar ddau bennaeth ysgol er mwyn cefnogi ymagwedd gyson, gydweithredol o reoli ansawdd ac ymrwymiad i bob dysgwr.

- Sicrhau y bodlonir unrhyw derfynau amser allanol a gofynion adrodd ag adroddiadau cywir o ansawdd uchel.

- Cymryd rhan ym mhrosesau rheoli perfformiad ac adolygu'r coleg a’u datblygu fel eu bod yn cefnogi ymgyrch y coleg i sicrhau rhagoriaeth ym mhob gweithgarwch.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano yn ein Pennaeth Cynorthwyol:

- Profiad o rôl reoli berthnasol mewn addysg bellach neu leoliad addysg arall.

- Sgiliau dadansoddi cryf a'r gallu i gynhyrchu ac egluro adroddiadau perthnasol a defnyddiol sy'n cael eu gyrru gan ddata.

- Yn gefnogol i ddatblygiad sgiliau Cymraeg ar draws y coleg.

- Cyfathrebwr rhagorol sydd â hanes o lwyddiant mewn rôl arwain neu reoli.

- Parodrwydd i hyrwyddo ac arddel ymrwymiad y coleg i gyfle cyfartal, diogelu, iechyd a diogelwch, y Gymraeg, GDPR, rheoliadau ariannol ac unrhyw ofynion statudol eraill.

- Mae’r coleg yn un aml-gampws ac mae'r gallu i deithio rhwng campysau yn hanfodol.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 30 Medi 2019 am hanner dydd

Os hoffech ymuno â’n tîm fel ein Pennaeth Cynorthwyol yna cliciwch ar ‘ymgeisio’ heddiw - peidiwch â cholli’r cyfle, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Reference: 38894031

Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

Report this job

Not quite what you are looking for? Try these similar searches