This job has ended. Find similar jobs.

Part-time Homes Ownership Co-ordinator (Conveyancing)

Posted 15 March by North Wales Housing Association Ended

Part-time Homes Ownership Co-ordinator (Conveyancing)

Are you an experienced administrator with good working knowledge of property acquisitions and disposal (conveyancing), who would relish the opportunity to work for a successful social enterprise that takes pride in looking after its employees? If so, you'll be interested to hear that North Wales Housing have an exciting part time opportunity for a Homes Ownership Co-ordinator to join the team in Llandudno Junction.

Who will I be working with?

As an ambitious social enterprise North Wales Housing Association provides homes and delivers services to over 2,500 households across North Wales. The growing organisation employs around 200 people and is proud to be accredited with an 'Investors in People' award.

So, what will the role of Homes Ownership Co-ordinator entail?

Reporting to the Head of Older Persons, you'll be responsible for co-ordinating and managing the Association's Homes Ownership functions, with duties to include but not be limited to:

 • Co-ordinating and managing the promotion and marketing of properties under various 'Home Ownership' schemes
 • Liaising with external housing associations in relation to the affordable housing register
 • Carrying out applicant assessments, creating sales particulars, organising appointments with valuers and solicitors, and liaising with internal colleagues within the Housing / Finance team
 • Undertaking property inspections, co-ordinating technical officer surveys as deemed necessary, for properties which are to be returned to rent
 • Liaise with the Welsh Government and Finance Department with regard to grant claims and the repurchasing of shared ownership sales
 • Co-ordinating and managing the letting of commercial leases

What will I need in order to be considered for this Homes Ownership Co-ordinator role?

 • Proven experience working in an administrative role, with good working knowledge of the legal framework of property acquisitions and disposal (conveyancing)
 • Solid understanding of tenancy agreements and leases, and general knowledge of building construction in relation to inspections
 • Ability to hold everyday conversations in Welsh
 • Highly organised, with superb numeracy and administration skills
 • Good standard of education
 • Effective interpersonal, verbal and written communication skills
 • A positive 'can do' attitude with the ability to work on own initiative and as part of a team
 • IT literacy
 • A willingness to undertake relevant training
 • A valid UK driving licence and own transport

What will I receive in return?

Salary: £18,132 - £20,514 per annum (pro rata)

Additional benefits: Employee health assistance scheme, enhanced maternity and paternity pay, payment of professional membership, contributory pension scheme plus much more

Contracted hours: 28 hours per week

Location: Llandudno Junction (Conwy County, North Wales)

Contract type: Temporary for 6 months

Closing date: Friday 23rd March 2018 at 1pm

Interview date: 27th March 2018

By clicking apply on this site, you will automatically be redirected to the North Wales Housing website.

This vacancy is advertised by JVP Jobs on behalf of the employer North Wales Housing. Please note that JVP is an advertising company NOT a recruitment agency, therefore all applications will be reviewed directly by the employer North Wales Housing.

------

Cydlynydd Perchentyaeth Cartref

Ydych chi'n weinyddydd profiadol, gyda gwybodaeth weithredol dda o fframwaith cyfreithiol caffael a gwaredu eiddo, a fyddai'n mwynhau'r cyfle i weithio ar gyfer menter gymdeithasol uchelgeisiol sydd yn edrych ar ôl ei weithwyr? Os felly, byddwch yn falch i glywed bod Tai Gogledd Cymru gyda cyfle cyffrous rhan amser i Cydlynydd Perchentyaeth Cartref i ymunoâ'r tîm yng Nghyffordd Llandudno.

Pwy fydda i'n gweithio gyda?

Mae Cymdeithas Tai Gogledd Cymru (TGC) yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,500 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Maent yn eu cyflogi tua 200 o bobl ac yn falch o arddangos eu hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Felly, beth fydd rôl y Cydlynydd Perchentyaeth Cartref yn cynnwys?

Yn adrodd i’r Pennaeth Pobl Hyn, byddwch yn gyfrifol am cydlynu a rheoli swyddogaethau Perchentyaeth Cartrefi y Gymdeithas. Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

 • Cydlynu a rheoli hyrwyddo a marchnata eiddo dan wahanol gynlluniau 'Perchnogaeth Cartref’
 • Cysylltu gyda chymdeithasau tai allanol o ran y gofrestr tai fforddiadwy
 • Cynnal asesiadau ymgeiswyr, creu manylion gwerthu, penodi priswyr a chyfreithwyr, â cysylltu gyda chydweithwyr mewnol yn y tîm Tai / Cyllid
 • Ymgymryd ag archwiliadau eiddo, cydlynu arolygon swyddog technegol yn ôl yr angen, ar gyfer eiddo sydd i'w dychwelyd i'w rhentu
 • Cysylltu gyda Llywodraeth Cymru a'r Adran Gyllid mewn perthynas â hawliadau grant, ac ail-brynu gwerthiannau cydberchnogaeth
 • Cydlynu a rheoli gosod prydlesi masnachol

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael ei ystyried ar gyfer rôl y Cydlynydd Perchentyaeth Cartref hwn?

 • Profiad blaenorol o weithio mewn rôl weinyddol, gwybodaeth weithredol dda o fframwaith cyfreithiol caffael a gwaredu eiddo (trawsgludo)
 • Dealltwriaeth gadarn o gytundebau tenantiaeth a phrydlesi, a gwybodaeth gyffredinol am am adeiladu ar gyfer arolygiadau
 • Y gallu i gynnal sgwrs bob dydd yn Gymraeg
 • Yn drefnus iawn, gyda sgiliau rhifedd a gweinyddiaeth ardderchog
 • Safon dda o addysg
 • Sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol, ysgrifenedig a llafar effeithiol
 • Agwedd ymarferol gadarnhaol, gyda’r gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Llythrennedd TG cymwys
 • Parodrwydd i ymgymryd â hyfforddiant perthnasol
 • Trwydded yrru llawn a chludiant eich hun

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Cyflog:£18,132 - £20,514 y flwyddyn (yn gymesur)

Manteision ychwanegol: Cynllun cymorth iechyd gweithwyr, gwell tâl mamolaeth a tadolaeth, cyfraniad ariannol at aelodaeth broffesiynol, cynllun pensiwn cyfrannol a llawer mwy

Oriau: 28 awr yr wythnos

Lleoliad: Cyffordd Llandudno (Sir Conwy, Gogledd Cymru)

Math

Reference: 34560345

Bank or payment details should not be provided when applying for a job. reed.co.uk is not responsible for any external website content. All applications should be made via the 'Apply now' button.

Report this job