The following job is no longer available:
Work based Assessor in Construction and the Built Environment

Work based Assessor in Construction and the Built Environment

Posted 8 October by Coleg Cambria
Ended

Work Based Assessor in Construction and the Built Environment

Location: Deeside

Full Time Permanent

Salary £25,624 - £28,898 pro rata based on a salary assessment and relevant experience

We are now searching for an expert within Construction, Civil Engineering and Site Supervision to help support & assess our learners on our work based learning apprenticeship programmes.

In order to be considered for this role, you must have experience and competence within the construction industry and hold a professionally relevant qualification at Level 4 as a minimum.

As a work based assessor you will be required to assess the following assessment areas; Construction Building Design, Civil Engineering, Construction Contracting Operations and Site Supervision for candidates in the workplace. You will enrol students on appropriate courses and provide coaching, mentoring and learning opportunities.

Assessing candidate portfolios and presenting completed portfolios for internal verification, you will monitor the candidate's progress towards their qualification and give them constructive feedback, helping them to build a portfolio of evidence.

Becoming a Work Based Assessor

Coleg Cambia is committed to the personal development of all its employees so if you are looking to move into a career as a qualified assessor we have the tools and the support system to help you achieve your formal assessor qualifications.

You need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role. The expectation of the role is to manage your time around the learners and work in a flexible manner supporting different shift patterns.

With an outgoing and positive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards and have acceptable levels of Maths and Literacy, particularly verbal and numerical reasoning.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

Those who have experience of liaising with managers in industry and commerce and who are confident working directly with external verifiers and awarding bodies will be of distinct advantage.

The ability to speak Welsh is highly desirable but not essential.

The successful applicant being offered the position will be requested to apply for a DBS Disclosure and to register with the Education Workforce Council.

Closing Date 27/09/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Asesydd yn y Gwaith mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiladol

Lleoliad: Glannau Dyfrdwy

Llawn Amser Parhaol

Cyflog:£25,624 - £28,898 pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Rydyn ni'n chwilio am arbenigwr mewn Adeiladu, Peirianneg Sifil a Goruchwylio Safle i helpu rhoi cymorth ac asesu ein dysgwyr ar ein rhaglenni prentisiaethau dysgu yn y gwaith.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, rhaid bod gennych brofiad a chymhwysedd yn y diwydiant adeiladu yn ogystal â chymhwyster proffesiynol perthnasol ar Lefel 4 o leiaf.

Fel asesydd yn y gwaith bydd angen i chi asesu'r meysydd asesu canlynol; Adeiladu, Dylunio Adeiladau, Peirianneg Sifil, Gweithrediadau Contractau Adeiladu a Goruchwylio Safle ar gyfer ymgeiswyr yn y gweithle. Byddwch yn cofrestru myfyrwyr ar gyrsiau priodol ac yn darparu cyfleoedd annog, mentora a dysgu iddynt.

Byddwch yn asesu portffolios ymgeiswyr ac yn cyflwyno'r rhai sydd wedi'u cwblhau i'w dilysu'n fewnol. Byddwch hefyd yn monitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymhwyster, gan roi adborth adeiladol iddynt a'u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

Dod yn Asesydd yn y Gwaith

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i ddatblygiad personol ei holl weithwyr felly os ydych chi'n chwilio am gyfle i ddechrau gyrfa fel asesydd cymwys, mae'r dulliau a'r system gymorth gennym i'ch helpu chi gyflawni eich cymwysterau asesydd ffurfiol.

Bydd gofyn i chi fod yn hunanysgogol, gyda sgiliau rheoli amser a threfnu da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda'r swydd. Yn y swydd hon, disgwylir i chi reoli eich amser fel sy'n gyfleus i'r dysgwyr a gweithio'n hyblyg i gynorthwyo gyda phatrymau gwaith gwahanol.

Gyda phersonoliaeth glên a chadarnhaol a sgiliau gweithio mewn tîm cadarn, byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a gwella safonau ansawdd. Bydd gennych lefel dderbyniol o Fathemateg a Llythrennedd ac yn enwedig rhesymu rhifyddol a geiriol.

Mae'n hanfodol bod gennych chi drwydded yrru ddilys a'ch cludiant eich hun.

Byddai'n hynod o fantais petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder i weithio'n uniongyrchol â dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau.

Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd wneud cais am ddatgeliad DBS a bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Dyddiad Cau: 27/09/2019

Mae Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

Required skills

  • Civil Engineering
  • Construction
  • Site Supervision
  • NVQ Assessor

Reference: 39082968

Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

Report this job