The following job is no longer available:
TRAC Student Support Advisor

TRAC Student Support Advisor

Posted 27 September by Coleg Cambria
Ended

TRAC Student Support Advisor

Deeside

Full Time, Fixed until October 2022

£19,264-£20,400 per annum based on skills and experience

We are looking for someone to join our TRAC team here at the College as a TRAC student support advisor. In your new role, you will be required to deal effectively with all students who are eligible for TRAC support, ensuring that the students receive and efficient and effective service.

You will be required to attend Learner Application Referral Panel (LARP) meetings to discuss the eligibility of students, ensuring that relevant paperwork is completed and confidentiality is maintained. You will meet regularly with eligible students to support learning within the college.

As well as providing support for students on welfare and safeguarding issues, you will be required to liaise with external organisations and attend meetings as required.

To be considered for this role you must be educated to at least a C or above in GCSE (or equivalent in English and Maths) you will also need to have a Level 2 NVQ in Advice and guidance. You will need to have at least one year experience working in a busy office environment and experience of providing advice and guidance within an organisation. It would also be great if you were someone who has experience dealing with student or young people's welfare issues.

It is essential that you are a great team player and are aware of the importance of delivering deadlines.

The ability to speak Welsh is desirable for this role.

The successful applicant will be subject to an enhanced DBS check.

Closing Date:25/10/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Ymgynghorydd Cymorth i Fyfyrwyr TRAC

Glannau Dyfrdwy

Llawn Amser, Cyfnod Penodol tan fis Hydref 2022

£19,264-£20,400 y flwyddyn, yn seiliedig ar sgiliau a phrofiad

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm TRAC yma yn y Coleg fel ymgynghorydd cymorth i fyfyrwyr TRAC. Yn eich swydd newydd, bydd gofyn i chi ymdrin yn effeithiol â'r holl fyfyrwyr sy'n gymwys i gael cymorth TRAC, gan sicrhau fod y myfyrwyr yn cael gwasanaeth effeithlon ac effeithiol.

Bydd gofyn i chi fynychu cyfarfodydd Panel Atgyfeirio Ceisiadau Dysgwyr i drafod cymhwysedd myfyrwyr, gan sicrhau bod yr holl waith papur perthnasol yn cael ei gwblhau a bod cyfrinachedd yn cael ei gynnal. Byddwch yn cyfarfod yn rheolaidd â myfyrwyr cymwys i gynorthwyo dysgu yn y coleg.

Yn ogystal â darparu cymorth i fyfyrwyr ar faterion lles a diogelu, bydd gofyn i chi gysylltu â sefydliadau allanol a mynd i gyfarfodydd yn ôl y gofyn.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, mae'n rhaid bod gennych o leiaf gradd C neu uwch mewn TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau tebyg). Bydd angen NVQ Lefel 2 mewn Cynghori a Rhoi Arweiniad hefyd. Bydd angen i chi fod ag o leiaf blwyddyn o brofiad yn gweithio mewn amgylchedd swyddfa prysur a phrofiad o ddarparu cyngor ac arweiniad mewn sefydliad. Byddai hefyd yn wych petai gennych brofiad o ymdrin â materion lles myfyrwyr neu bobl ifanc.

Mae'n hanfodol eich bod yn gweithio'n dda mewn tîm, ac eich bod yn gwybod pwysigrwydd cyflwyno gwaith i derfynau amser.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu Cymraeg ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS manwl gan yr ymgeisydd llwyddiannus.

Dyddiad Cau:25/10/2019

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

Required skills

  • Further Education
  • Administration
  • Student Support Advisor

Reference: 39011663

Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

Report this job