The following job is no longer available:
Swyddog Cynnwys y We

Swyddog Cynnwys y We

Posted 28 May by NFP People Limited
Ended

Swyddog Cynnwys y We

Rydym yn chwilio am Swyddog Cynnwys y We i weithio gyda Hwb Gwybodaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru er mwyn cael cymaint â phosibl o ddefnydd ac effaith ohono.

Yr elusen yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol ar gyfer y sector gwirfoddol a gwirfoddoli yng Nghymru. Ei nod yw gweithio tuag at ddyfodol lle mae’r sector gwirfoddol a gwirfoddoli’n ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant pawb.

Swydd: Swyddog Cynnwys y We

Lleoliad: Hyblyg. Gweithio gartref. Mae canolfannau swyddfa yn Abergele, Aberystwyth a Chaerdydd a bydd gofyniad i fynd i ddigwyddiadau staff yn ôl yr angen

Cyflog: £28,507 yn cynyddu i £30,211 y flwyddyn ar ôl cwblhau cyfnod prawf o 6 mis yn llwyddiannus.

Hyd: Cyfnod penodol – 12 mis

Oriau: 35 awr yr wythnos. Mae cynllun amser hyblyg ar waith a chaniateir amser yn gyfnewid am unrhyw waith y bydd angen ei wneud y tu allan i’r oriau arferol.

Closing Date: 14 Mehefin 2021

Ynglyn â’r rôl:

Mae partneriaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW) â Llywodraeth Cymru yn buddsoddi yn Hwb Gwybodaeth TSSW er mwyn cael cymaint â phosibl o ddefnydd ac effaith ohono. Mae Hwb Gwybodaeth TSSW yn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael mynediad hawdd at amrediad o wybodaeth, rhwydweithio a dysgu ar-lein. Ei nod yw creu, cynnal a datblygu platfform dwyieithog y bydd y trydydd sector ar hyd a lled Cymru yn ei ystyried fel ‘y safle i fynd iddo’ am wybodaeth, dysgu ac ymgysylltu.

Bydd rhai o’ch cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys:

 • Cynnig cymorth, hyfforddiant a gwybodaeth yn fewnol i bartneriaid a rhanddeiliaid ehangach
 • Arwain ar ddatblygiad a gweithrediad strategaeth/cynllun cynnwys, er mwyn llywio’r gwaith o greu, cyflwyno a rheoli cynnwys defnyddiol y gellir ei ddefnyddio
 • Cynnal archwiliadau o gynnwys er mwyn nodi bylchau a gormodedd yng nghynnwys y safle
 • Gweithio gyda golygyddion cynnwys i sicrhau bod y cynnwys wedi’i strwythuro’n dda ac yn hawdd dod o hyd iddo
 • Cyflawni profion a gwaith ymchwil ar ddefnyddwyr er mwyn nodi anghenion cynnwys a dysgu
 • Monitro a dadansoddi’r system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM) a data dadansoddi er mwyn dysgu sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â’ch safle.
 • Gweithio gyda Phennaeth y Gwasanaethau Digidol i nodi a chynllunio gwaith gyda datblygwyr
 • Cyflwyno diweddariadau ac adroddiadau cynnydd i rannau amrywiol o’r strwythur llywodraethu
 • Gweithio gyda’r adran Farchnata a Chyfathrebiadau i gynnal hunaniaeth y brand a chydlynu ymgyrchoedd marchnata
 • Edrych ar gyfleoedd i weithio gyda phartneriaid allanol i gynnal y cynnwys a sicrhau incwm

Amdanoch chi:

I gyflawni rôl Swyddog Cynnwys y We yn llwyddiannus, bydd angen i chi fod â phrofiad mewn rôl debyg a byddwch chi hefyd yn dod â’r sgiliau a’r profiadau canlynol gyda chi:

 • Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol, gyda’r gallu i weithio ar brosiectau lluosog
 • Â gogwydd at dechnoleg a chyda gwybodaeth am un neu fwy o blatfformau CMS (WordPress yn ddelfrydol), meddalwedd Microsoft Office ac offer dadansoddi ar y we
 • Yn rhesymegol ac yn gallu dadansoddi, ynghyd â gallu i adnabod patrymau, bylchau ac ailadrodd mewn cynnwys ar y we
 • Gallu cyfathrebu’n hyderus ac eglur â rhanddeiliaid amrywiol
 • Dealltwriaeth o sut i ymgysylltu a gweithio gyda rhanddeiliaid a phartneriaid mewn modd adeiladol
 • Sgiliau ysgrifennu rhagorol, ac yn gallu ysgrifennu a golygu cynnwys, dylunio a darparu canllawiau hyfforddi ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol

Er nad yn hanfodol, byddai gwybodaeth am y sector gwirfoddol yn fuddiol iawn ar gyfer y rôl hon, ynghyd â sgiliau yn y Gymraeg:

Gallai rolau eraill yr ydych wedi cael profiad ohonynt gynnwys: Swyddog Cynnwys Digidol, Swyddog Ymgysylltu Digidol, Swyddog y We, Swyddog Cynnwys Gwefan, Cymorth Prosiect Digidol, Swyddog Cyfathrebu a Chynnwys, Swyddog y We a Digidol, Swyddog Cymorth y We, Swyddog Marchnata Digidol, ac ati.

Required skills

 • Swyddog Cynnwys Digidol
 • Swyddog Ymgysylltu Digidol
 • Swyddog y We
 • Swyddog Cynnwys Gwefan
 • Cymorth Prosiect Digidol

Reference: 42871933

Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

Report this job

Not quite what you are looking for? Try these similar searches