The following job is no longer available:
Swyddog Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant

Swyddog Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant

Posted 6 May by NFP People Limited
Ended

Swyddog Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant i roi cyngor arbenigol, arweiniad a chymorth i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Mae’r mudiad yn ymrwymedig i wella cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhopeth y mae’n ei wneud er mwyn helpu i adeiladu sector cryfach, mwy cynhwysol lle mae croeso i bawb.

Mae’r elusen yn ymrwymedig i gael gweithlu ac aelodaeth sy’n adlewyrchu amrywiaeth Cymru a diwylliant cynhwysol lle gall pob cydweithiwr, aelod a phartner gyfrannu. Mae eisiau arwain y ffordd fel cyflogwr enghreifftiol a chorff seilwaith sy’n cefnogi’r sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle unigryw i unigolyn sy’n canolbwyntio ar gyflenwi weithio gyda staff a rhanddeiliaid i gyfrannu at yr agenda proffil uchel hon.

Swydd: Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Lleoliad: Hyblyg o gartref, mae canolfannau swyddfa yn Abergele, Aberystwyth a Chaerdydd a bydd gofyniad i fynd i ddigwyddiadau staff yn ôl yr angen

Cyflog: £28,507 yn cynyddu i £30,211 y flwyddyn ar ôl cwblhau cyfnod prawf o 6 mis yn llwyddiannus

Hyd: Cyfnod penodol - tan fis Mawrth 2023

Oriau: 35 awr yr wythnos. Mae cynllun amser hyblyg ar waith a chaniateir amser yn gyfnewid am unrhyw waith y bydd angen ei wneud y tu allan i’r oriau arferol.

Dyddiad Cau: 1 Mehefin 2021

Dyddiad Cyfweliad: 10/11 Mehefin 2021

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y rôl, cysylltwch â ni’n uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

Ynglyn â’r rôl:

Fel Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, byddwch chi’n rhoi cyngor arbenigol, arweiniad a chymorth i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Byddwch chi hefyd yn cefnogi’r gwaith mewnol ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac yn cefnogi partneriaid o Gefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW), gan ymwreiddio cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws yr holl wasanaethau.

Bydd rhai o’ch prif gyfrifoldebau yn cynnwys:

 • Rhoi cyngor, arweiniad a chymorth i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru ar faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Sefydlu partneriaethau gyda mudiadau cydraddoldeb y trydydd sector i ddatblygu digwyddiadau ac adnoddau er mwyn i fudiadau gwirfoddol ddatblygu eu gwaith eu hunain ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • Cyfeirio mudiadau trydydd sector at adnoddau a hyfforddiant a ddarperir gan fudiadau cydraddoldeb
 • Rhoi cyngor ac arweiniad i staff a chefnogi gwaith mewnol ar ddatblygu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • Nodi, hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o galendr digwyddiadau ac arferion da o fewn y sector gwirfoddol, y sector cyhoeddus a mudiadau preifat
 • Gweithio gyda phartneriaid i nodi, coladu a dadansoddi data cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ansoddol a meintiol er mwyn cael mewnwelediad i’r meysydd a chanfod cyfleoedd i wella
 • Archwilio opsiynau ar gyfer cynaliadwyedd y rôl yn y dyfodol drwy gasglu tystiolaeth a mewnwelediad gan y sector ar gyfer rhaglen gymorth barhaus

Amdanoch chi:

I gyflawni rôl y Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn llwyddiannus, bydd angen i chi fod â phrofiad proffesiynol neu bersonol o hyrwyddo nifer o nodweddion gwarchodedig, a byddwch chi hefyd yn dod â’r sgiliau a’r profiadau canlynol gyda chi:

 • Dealltwriaeth sylfaenol o ddeddfwriaeth gydraddoldeb a gwrth-wahaniaethu a'i chymhwysiad ymarferol yn y gweithle.
 • Ymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws y naw nodwedd warchodedig a'u rhyngblethedd
 • Profiad o ymgysylltu â grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a dealltwriaeth o wahanol ddulliau ymgysylltu
 • Sgiliau cyfathrebu a dylanwadu rhagorol, gan gynnwys llunio adroddiadau, ysgrifennu ar gyfer y we a chyfryngau cymdeithasol a gwneud cyflwyniadau
 • Profiad o feithrin cydberthnasau â rhanddeiliaid allweddol a phenderfynwyr ar bob lefel o fudiadau ac o gefndiroedd amrywiol
 • Byddwch chi’n gallu cynllunio a threfnu eich gwaith eich hun i derfynau amser lluosog ac yn gallu rheoli eich amser eich hun
 • Profiad o MS Office 365 (gan gynnwys Teams) ac o ddefnyddio TG

Er nad yn hanfodol, byddai gwybodaeth am y sgiliau canlynol yn fuddiol iawn ar gyfer y rôl hon:

 • Dealltwriaeth o’r sector gwirfoddol yng Nghymru ac o'r goblygiadau o hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yng nghyd-destun dwy iaith swyddogol Cymru
 • Profiad o ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • Gallu llunio adroddiadau ac adnoddau eraill
 • Sgiliau Cymraeg; disgwylir i’r sawl a benodir ddangos ymwybyddiaeth o Safonau’r Gymraeg a chydymffurfio â nhw

Gallai rolau eraill yr ydych wedi cael profiad ohonynt gynnwys: Swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Uwch-swyddog Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Arbenigwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Cynghorydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Arweinydd Amrywiaeth a Chynhwysiant, Cydlynydd Prosiect (Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant), Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ac ati.

Required skills

 • Gallai rolau eraill yr ydych wedi cael profiad ohonynt gynnwys: Swyddog Cydraddoldeb
 • Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Uwch-swyddog Polisi Cydraddoldeb

Reference: 42643642

Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

Report this job

Not quite what you are looking for? Try these similar searches