The following job is no longer available:
Membership & Visitor Welcome Assistant

Membership & Visitor Welcome Assistant

Posted 23 February by National Trust
Ended
Summary

Do you love working with people from all ages and backgrounds? As the Membership and Visitor Welcome Assistant it’s your role to ensure that every aspect of our visitor experience is going to delight our customers.

Ydych chi’n mwynhau gweithio gyda phobl o bob oed a chefndir? Fel Cynorthwyydd Aelodaeth a Chroeso Ymwelwyr eich gwaith chi yw gwneud yn siwr bod pob agwedd ar ein profiad ymwelwyr yn mynd i fod wrth fodd ein cwsmeriaid.

Please include a cover letter with your application.

What it's like to work here

Plas yn Rhiw is a small manor house surrounded by ornamental gardens and broadleaf woodland with sweeping views of Cardigan Bay. This small, characterful property is loved by many and enjoyed by ever increasing numbers of visitors who come to walk the footpaths, explore the rooms of the house, browse the shop or enjoy a hot drink and cake in the tea room.

Plasty bychan wedi’i amgylchynu gan erddi addurnol a choetir llydanddail yw Plas yn Rhiw ac fe geir golygfeydd ysblennydd o Fae Ceredigion oddi yno. Mae llu o bobl wrth eu bodd â’r plasty bychan, llawn cymeriad, a daw mwy a mwy o ymwelwyr yno i fwynhau’r profiad o gerdded y llwybrau, archwilio ystafelloedd y ty, pori silffoedd y siop neu mwynhau paned a chacen yn yr ystafell de.

What you'll be doing

As the largest conservation charity in Europe we work hard to raise funds, so that we can continue to care for all the heritage in our trust. Visitors are a vital part of what we do, so you’ll be responsible for ensuring that you provide an excellent service to all our visitors, every day whilst ensuring high standards of presentation on site.

You’ll be asked to confidently sell membership, as well as collecting admission fees, use tills and work to our sales targets in our shop. You’ll also be responsible for answering queries and making sure visitors can find everything they need for their visit. When interacting with our customers, you’ll inform them of the amazing work we are doing and what their money is funding, promoting local projects or our national strategy.

You will actively promote and be involved with a variety of activites and events for a broad range of visitors including families and children, creating lasting memories and encouraging repeat visits to sites across the National Trust.

You will be comfortable regularly working weekends and bank holidays.

Fel elusen gadwraeth fwyaf Ewrop rydyn ni’n gweithio’n galed i godi arian er mwyn i ni barhau i ofalu am yr holl etifeddiaeth a ymddiriedwyd i’n gofal. Mae ymwelwyr yn rhan hanfodol o’r hyn rydyn ni’n ei wneud, felly byddwch yn gyfrifol am gynnig gwasanaeth gwych i’n hymwelwyr, bob dydd.

Bydd gofyn i chi werthu aelodaeth yn hyderus, yn ogystal â chasglu ffioedd mynediad, defnyddio til a gweithio i gyrraedd ein targedau gwerthiant yn y siop. Byddwch hefyd yn gyfrifol am ateb ymholiadau a gwneud yn siwr bod ymwelwyr yn gallu dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnyn nhw yn ystod eu hymweliad. Wrth gyfathrebu gyda chwsmeriaid, byddwch yn dweud wrthyn nhw am ein gwaith gwych a sut rydyn ni’n gwario eu harian, gan hyrwyddo prosiectau lleol neu ein strategaeth genedlaethol.

Mi fyddwch yn hybu ac yn helpu ni gynnal gweithgareddau amrywiol ar gyfer ystod eang o ymwelwyr yn cynnwys teuluoedd a phlant, gan greu atgofion melys i bawb ac annog ail ymweliad i safle'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mi fyddwch yn gallu gweithio penwythnosau a gwyliau banc yn rheolaidd.

Please also read the full role profile attached to this advert.

Who we're looking for

To be fantastic in this role you’ll need:

 • Experience of working face to face with the public.
 • Knowledge of Plas yn Rhiw and the Llyn Peninsula
 • A flexible and adaptable attitude towards working in a team
 • A good understanding of the National Trust and what we do
 • The capability to work towards targets
 • The ability to work on own initiative with minimal supervision
 • The ability to respond calmly to various pressures, difficult situations and complaints
 • Basic record keeping and cash handling skills
 • Are fluent in Welsh and English

Er mwyn llwyddo yn y swydd hon bydd gennych y nodweddion a ganlyn:

 • Profiad o weithio gyda’r cyhoedd
 • Gwybodaeth leol am Blas yn Rhiw a Phenrhyn Llyn
 • Agwedd hyblyg tuag at weithio fel rhan o dîm
 • Dealltwriaeth dda o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’n gwaith
 • Y gallu i weithio i gyrraedd targedau
 • Y gallu i weithio ar liwt eich hunain
 • Y gallu i ymddwyn yn dawel a phwyllog o dan bwysa ac wrth ddelio gyda chwynion
 • Profiad o drafod arian mân
 • Y gallu i siarad Cymraeg a Saesneg
The package

Benefits for working at the National Trust:

 • Flexible working whenever possible
 • Free parking at most locations
 • Discounts in high street stores, cinemas, National Trust properties and cafes.
 • Free entry to our properties for you, a guest and your children (under 18)
 • Generous annual leave
 • Subsidised health cash plan
 • Free 24-hour support service
 • Substantial pension scheme of up to 10% basic salary
 • Training & Development tailored to you
 • Up to 5 days of paid volunteering for you.

Reference: 39829903

Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

Report this job