Junior Data Analyst

Posted 3 days ago by Coleg Cambria

Junior Data Analyst & Support Officer

Deeside

Permanent, Full Time

Salary: £22,269 - £24,375 dependent on skills and experience

If you are looking to start your career as a Data Analyst, we may have the opportunity for you.

Here at Coleg Cambria, we are looking for a Junior Data Analyst and Support Officer to join the Information systems team at our Deeside site.

As a Junior Data Analyst and Support officer, your main role will be to assist the Development and Support Manager with the overall running of all of the Information Systems used for recording Learner information. You will also be required to import and export data to and from the College's information systems, including LLWR data export and data reconciliation.

In addition to this, you will be required to contribute to the work of the College's management team in order to fulfil the College's strategic aims.

To be considered for this role, it is essential that you have a HND/Degree or Equivalent Professional Qualification in IT/Information Systems/Computing, as well as Knowledge of software development processes, relational databases and SQL.

You will also need to have strong analytical skills, the ability to organise your own workload and achieve deadlines. A systematic approach is required when setting up working systems and procedures, as well as good communication skills and the ability to work well as part of a team.

The college is committed to ongoing training and continuous professional development, which means that you will receive lots of support and have access to a number of courses to help you improve your skills as a Data Analyst.

If this sounds like you, we would love to hear from you!

The ability to speak Welsh would be desirable for the role.

The successful candidate will be subject to an enhanced DBS check.

Closing Date:06/11/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Dadansoddwr Data Iau a Swyddog Cymorth

Glannau Dyfrdwy

Parhaol, Llawn Amser

Cyflog: £22,269 - £24,375 yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad

Os ydych chi'n bwriadu dechrau eich gyrfa fel Dadansoddwr Data, efallai bod gennym y cyfle i chi.

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Ddadansoddwr Data Iau a Swyddog Cymorth i ymuno â'r tîm Systemau Gwybodaeth ar ein safle Glannau Dyfrdwy.

Fel Dadansoddwr Data Iau a Swyddog Cymorth, eich prif swydd fydd cynorthwyo'r Rheolwr Datblygu a Chymorth gyda gwaith cynnal cyffredinol yr holl Systemau Gwybodaeth a ddefnyddir ar gyfer cofnodi gwybodaeth Dysgwyr. Bydd gofyn i chi hefyd fewnforio ac allforio data i mewn ac allan o systemau gwybodaeth y Coleg, gan gynnwys allforio data LLWR a chysoni data.

Yn ogystal â hyn, bydd gofyn i chi gyfrannu at waith Tîm Rheoli'r Coleg er mwyn cyflawni nodau strategol y Coleg.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, mae'n hanfodol bod gennych HND/Radd neu Gymhwyster Proffesiynol Cyfwerth mewn TG/Systemau Gwybodaeth/Cyfrifiadura, yn ogystal â gwybodaeth am brosesau datblygu meddalwedd, cronfeydd data perthynol a SQL.

Dylai fod gennych chi sgiliau dadansoddol cadarn, y gallu i drefnu eich llwyth gwaith eich hun a chyflawni terfynau amser. Mae angen dull systematig wrth osod systemau a gweithdrefnau gweithio, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu da a'r gallu i weithio'n dda fel aelod o dîm.

Mae'r coleg wedi ymrwymo i hyfforddiant parhaus a datblygiad proffesiynol parhaus, sy'n golygu y byddwch yn derbyn llawer o gymorth ac yn cael mynediad at nifer o gyrsiau i'ch helpu i ddatblygu eich sgiliau fel Dadansoddwr Data.

Os yw hyn yn debyg i chi, yna hoffem gael clywed gennych chi!

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus am ddatgeliad manwl DBS.

Dyddiad Cau:06/11/2019

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

Required skills

  • IT
  • Graduate
  • Data Analyst
  • Junior Analyst

Reference: 39108801

Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

Report this job