Gweithiwr Nos - Hosteli'r Digartref (Rhan Amser)

Gweithiwr Nos - Hosteli’r Digartref (Rhan Amser)

Ydych chi'n berson thosturiol, gofalgar sy'n ffynnu ar wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl? Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol uchelgeisiol sydd yn edrych ar ôl ei weithwyr, ac mae cyfle rhan amser cyffrous ar gael i ymuno â'r tîm cyfeillgar yn Hostel Pendinas ym Mangor.

Pwy fydda i'n gweithio gyda?

Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,500 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Maent yn eu cyflogi tua 200 o bobl ac yn falch o arddangos eu hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl.

Felly, beth fydd rôl y Gweithiwr Nos yn cynnwys?

Yn adrodd i’r Rheolwr Cynllun, byddwch yn gyfrifol am sicrhau diogelwch yr Hostel a'r preswylwyr yn ystod oriau’r nos. Fydd eich prif dyletswyddau yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

  • Ymateb yn briodol ac effeithiol i unrhyw ddigwyddiadau neu argyfyngau fel a phryd y maent yn codi
  • Cynnal cofnodion a ffeiliau cywir, paratoi adroddiadau electronig a phapur
  • Cyfrannu at reolaeth ddiogel ac effeithiol y Cynllun o ddydd i ddydd

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael ei ystyried ar gyfer rôl y Gweithiwr Nos hwn?

  • Profiad o weithio mewn amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y cleient (e.e. cefnogi unigolion wrth adrodd am faterion cynnal a chadw, gwneud apwyntiadau gofal iechyd, dilyn hobiau, sicrhau hyfforddiant a chyflogaeth, ayyb).
  • Y gallu i gynnal sgyrsiau bob dydd yn Gymraeg
  • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da
  • Y gallu i addasu a gweithio'n effeithiol gyda chydweithwyr
  • Y gallu i aros o fewn ffiniau proffesiynol a gweithio'n gyfrinachol
  • Ymwybyddiaeth o anghenion cymorth pobl agored i niwed, ac y gallu i weithio ar eich pen eich hun gyda hyder a barn dda
  • Yn meddu ar sgiliau da o ran defnyddio TG a Microsoft Word, Excel and Outlook

Mae’r swydd yn gofyn am ddatgeliad DBS safonol.

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Cyflog: £15,925 - £17,258 y flwyddyn (yn gymesur)

Manteision ychwanegol: Cynllun cymorth iechyd gweithwyr, gwell tâl mamolaeth a tadolaeth, cyfraniad ariannol at aelodaeth broffesiynol, cynllun pensiwn cyfrannol a llawer mwy

Oriau: 22 awr yr wythnos, yn gweithio at rota 3 wythnos i gynnwys diwrnodau yn yr wythnos, nosweithiau a phenwythnosau.

Lleoliad: Hostel Noddfa, Bae Colwyn (Conwy, Gogledd Cymru)

Math o gontract: Parhaol

Dyddiad cau: 1yp, Dydd Iau 31 Mai 2018

Dyddiad cyfweld: 15 Mehefin 2018

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein. Unwaith y cewch eich ailgyfeirio, dewiswch y swydd wag berthnasol sy'n gysylltiedig â'ch lleoliad dewisol.

Reference: 35096550

Bank or payment details should not be provided when applying for a job. reed.co.uk is not responsible for any external website content. All applications should be made via the 'Apply now' button.

Report this job