This job has ended. Find similar jobs.

Cymraeg Byd Busnes Development Officer Swyddog Datblygu Cymrae

Posted 9 September by Swyddle Ended

**This is a job where the ability to speak Welsh is essential - please scroll down for English**

Swydd Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (x10)

Cyflog: £23,166- £25,694 flwyddyn (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: Tan 31 Gorffennaf 2018 yn y lle cyntaf gyda'r gobaith o ymestyn yn ddibynnol ar gyllid. Y swydd i ddechrau mor fuan a phosib.

Lleoliad: Posibilrwydd o weithio yn swyddfeydd amryw o Fentrau Iaith ar draws Cymru, yn ddibynnol ar leoliad yr ymgeisydd llwyddiannus

Dyddiad cau: 12pm dydd Llun 25ain o Fedi 2017

Dyddiad cyfweld: Wythnos 2il o Hydref

Prosiect Datblygu Cymraeg Byd Busnes
A hoffech weithio i brosiect newydd cyffrous fel Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes gydag un o`r prif fudiadau sy`n hyrwyddo`r defnydd o`r Gymraeg ar hyd a lled Cymru?

Manyleb Person
Rydym yn chwilio am 10 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm :`r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o`r Gymraeg.

Ceisiadau
I wneud eich cais am y swydd gellir canfod dolen i'r ffurflen gais ar dudalennau swyddi gwefan Swyddle
Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru

------------------------------
Job: Cymraeg Byd Busnes Development Officer
Salary: £ 23,166- £ 25,694 year (37 hours per week)

Contract: Until 31 July 2018 in the first instance with the hope of extending depending on funding. The job to start as soon as possible.

Location: Possibility of working at various Mentrau Iaith offices across Wales, depending on the location of the successful candidate.

Closing date: 12pm on Monday 25th of September 2017

About the Cymraeg Byd Busnes Development Officer Role
Would you like to work for an exciting new project as a Cymraeg Byd Busnes Development Officer with one of the leading organizations that promotes the use of Welsh throughout Wales?

Person Specification
We are looking for 10 flexible, dedicated and confident people, who are able to manage a number of different elements involved in influencing small businesses in the private sector to increase their use of Welsh.

Further Details
For more information: Visit the Swyddle website jobs pages to complete the online application form.

The post is funded by the Welsh Government.
Interview date: 2nd October

Reference: 33269728

Bank or payment details should not be provided when applying for a job. reed.co.uk is not responsible for any external website content. All applications should be made via the 'Apply now' button.

Report this job

Email me jobs like this

By clicking Submit, you accept our Terms & Conditions.