This job has ended. Find similar jobs.

Cydlynydd Tîm Welsh Speaking Team Coordinator

Posted 22 August by Swyddle Ended

Swydd Cydlynydd Tîm (Menter ac Adfywio) **both English and Welsh and fluency in Welsh is essential for this post**

Contract: Llawn amser
Oriau: 37.5 awr yr wythnos
Cyflog: £20,147 - £24,500 y flwyddyn
Dyddiad cau: 12:00 canol dydd ar 8 Medi 2017
Lleoliad: Bae Colwyn

Ynghylch y Swydd Cydlynydd Tîm
Bydd Cydlynydd Tîm o fewn y Tîm Menter ac Adfywio yn gyfrifol am drin gweithgareddau o bob agwedd o ddydd i ddydd fel rhan o dîm deinamig a phrysur sydd wedi ei wasgaru ar draws Cymru. Bydd yn sicrhau bod gwaith y tîm yn cael ei wneud yn effeithlon ac yn gywir ac yn gwneud hi yn bosibl i`r tîm weithredu yn dda.
Mae gwaith y tîm yn amrywiol iawn ac yn cynnwys bob agwedd o ddatblygu celf a darparu grantiau o ddatblygu diwydiant cerdd i weithio gyda`r awdurdodau lleol. Mae`r post hefyd yn gyfrifol am gydlynu ein Cynllun Casglu sy`n golygu cysylltu gyda perchenogion galerïau a`r rhai sy`n prynu.
Bydd digon o gyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau a`ch gwybodaeth a chymryd ymlaen darnau o waith mwy diddorol i gyd fynd gyda`ch diddordebau o dro i dro.

Manyleb Person
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi profi gallu mewn TG a sgiliau gweinyddol a bod yn angerddol am ein cenhadaeth o roi'r celfyddydau wrth wraidd y genedl. Mae`r gallu i weithio ar eich pen eich hun, blaenoriaethu tasgau a gweithredu yn effeithiol o dan bwysau yn hanfodol. Rydym hefyd yn chwilio am rywun sydd : sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad personol i safonau uchel o ofal cwsmer.
Rydym yn gweithio yn Saesneg ac yn Gymraeg ac mae`n hanfodol bod yr ymgeisydd ar gyfer y swydd hon yn rhugl yn y Gymraeg.
Mae ein buddion yn cynnwys patrwm gwaith ac oriau gweithio hyblyg, gwyliau hael a phensiwn cyflog terfynol. Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ewch i dudalennau swyddi Swyddle arlein.

Ceisiadau
Dylai ceisiadau cael eu hanfon at adran Adnoddau Dynol y Cyngor
Rydym yn gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

-------------------------------------
Job: Team Co-ordinator (Enterprise and Regeneration)
Contract: Full time
Hours: 37.5 hours per week
Salary: £20,147 - £24,500 per annum
Location: Colwyn Bay
Closing date: 12:00 midday on 8 September 2017

About the Team Co-ordinator Role
The Team Co-ordinator within the Enterprise and Regeneration Team is responsible for handling the day to day activities of all aspects of a dynamic and busy team dispersed across Wales. They ensure that the team`s work is undertaken efficiently and accounted for properly and make it possible for us to function well.
The team`s work is very varied including all aspects of arts development and grant making from music industry development to local authority work. This post is also responsible for the coordination of our Collectorplan Scheme which involves liaising with gallery owners and purchasers.
There are plenty of opportunities to develop your skills and knowledge and take on more interesting pieces of work in line with your interests from time to time.

Person Specification
The successful candidate will have proven abilities in IT and administrative skills and be passionate about our mission of putting the arts at the heart of the nation. The ability to work on your own initiative, to prioritise tasks and function effectively under pressure is essential. We are also looking for someone who has good communication skills and a personal commitment to high standards of customer care.
We work in both English and Welsh and fluency in Welsh is essential for this post.
Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension. For further details and an application form, please visit the Swyddle's jobs pages online

Applications
Applications should be sent to the Arts Council's Human Resources department.
We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

Reference: 33137437

Bank or payment details should not be provided when applying for a job. reed.co.uk is not responsible for any external website content. All applications should be made via the 'Apply now' button.

Report this job

Email me jobs like this

By clicking Submit, you accept our Terms & Conditions.