The following job is no longer available:
Community adviser working with the Arab community

Community adviser working with the Arab community

Posted 3 October by Office for National Statistics
Featured Ended

Y cyfrifiad

Arolwg gorfodol unwaith bob degawd o boblogaeth gyfan Cymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Mae'n darparu gwybodaeth ac ystadegau manwl sy'n llywio penderfyniadau yn y dyfodol a chyfeiriad y wlad.

Bydd Cyfrifiad 2021 yn parhau hanes sy'n mynd yn ôl fwy na 200 o flynyddoedd  _  mae cyfrifiad wedi bod bob deg mlynedd ers 1801, ac eithrio 1941. Mae'r cyfrifiad yn unigryw ac mae'n cyffwrdd â phob unigolyn a chartref yn y Deyrnas Unedig. Mae'r data sy'n cael eu casglu yn hanfodol er mwyn ein helpu ni i ddeall ein cymdeithas. Maent yn agor ffenestr ar anghenion grwpiau gwahanol yn ein poblogaeth, yn cefnogi gwaith monitro cydraddoldebau ac maent yn cael eu defnyddio gan sefydliadau ac unigolion i wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar bob un ohonom ni. Mae llywodraeth, busnesau, elusennau ac awdurdodau lleol yn defnyddio'r data i ddeall galwadau sy'n newid ar gyfer cysylltiadau trafnidiaeth ac ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus megis ysgolion, meddygfeydd ac ysbytai.

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn cynnal y cyfrifiad ar gyfer Cymru a Lloegr. Gallwch ddysgu mwy am Gyfrifiad 2021 yn 

Diben cynghorydd cymunedol y cyfrifiad -

Byddwch yn gwneud y canlynol:

 • defnyddio eich profiad o ymgysylltu â chymunedau i weithio gyda'r grwpiau cymunedol Arabeg er mwyn gwneud gwahaniaeth
 • gweithio gydag amrywiaeth eang o grwpiau a sefydliadau er mwyn sicrhau bod y gymuned gyfan, h.y. pobl o bob oedran, cefndir, cred grefyddol ac iaith, yn ymgysylltu â'i gilydd
 • meithrin ymddiriedaeth ac annog pobl i gymryd rhan yn y cyfrifiad drwy eich gweithgareddau allgymorth ac ymgysylltu, gan sicrhau bod y data y mae'n eu darparu yn cynrychioli pawb
 • bod yn gyfrifol am ymgysylltu â chymunedau mewn ardal benodol
 • deall eich ardal ac ymgysylltu â'r cymunedau sydd ynddi
 • meithrin cydberthnasau cryf sy'n seiliedig ar ymddiriedaeth â'r cymunedau hyn, gan ddatblygu rhwydweithiau o gyfryngwyr ac arweinwyr allweddol er mwyn sicrhau, yn y pen draw, y bydd cynifer o bobl â phosibl yn llenwi holiadur y cyfrifiad
 • defnyddio eich sgiliau ymgysylltu, cyfathrebu ac iaith i godi ymwybyddiaeth o'r cyfrifiad, sicrhau cymorth a threfnu gweithgareddau i gefnogi pobl i lenwi holiadur y cyfrifiad
 • cael eich rheoli gan reolwr ymgysylltu'r cyfrifiad, sy'n gyfrifol am ymgysylltu â'r holl gymunedau yn yr ardal
 • angen gweithio'n agos gyda'ch rheolwr ymgysylltu ac unrhyw gynghorwyr cymunedol eraill yn eich tîm

Prif gyfrifoldebau

Bydd y rhain yn cynnwys:

 • ymgysylltu â'r cymunedau Arabeg mewn modd cadarnhaol er mwyn cefnogi ac annog pawb i lenwi holiadur y cyfrifiad
 • cyfrannu at gynllun ymgysylltu lleol drwy ymchwilio i strategaethau ar gyfer ymgysylltu'n effeithiol â chymunedau yn eich ardal, eu datblygu a'u rhoi ar waith
 • trefnu ac arwain gweithgareddau allgymorth, megis gweithdai cymunedol a rhoi cyflwyniadau i grwpiau cymunedol lleol a phobl eraill, er mwyn annog pobl i gymryd rhan
 • meithrin cydberthnasau â sefydliadau, arweinwyr ffydd ac arweinwyr cymunedau a gweithio gyda nhw i hyrwyddo cymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021
 • nodi pryderon pobl a'r materion a allai eu hatal rhag cymryd rhan yn y cyfrifiad a gweithio i'w goresgyn, gan gynnig esboniadau, sicrwydd a chymorth
 • cynllunio, trefnu a chynnal gweithgareddau lle y byddwch yn helpu pobl i lenwi'r holiadur
 • codi ymwybyddiaeth o'r cymorth sydd ar gael a'r ffyrdd y gall pobl lenwi holiadur y cyfrifiad
 • gweithio gyda thîm cyfryngau'r cyfrifiad a rheolwyr ymgysylltu'r cyfrifiad i ganfod cyfryngau cymunedol lleol (megis gorsafoedd radio cymunedol a phapurau newydd cymunedol) a chysylltu â nhw a rhoi cyfweliadau, gan gynnwys cyfweliadau a gaiff eu darlledu, os oes angen
 • defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo'r cyfrifiad ac i helpu i ymgysylltu â chymunedau yn eich ardal
 • hyrwyddo swyddi'r cyfrifiad yn eich ardal leol, gan annog pobl o'r cymunedau rydych yn gweithio gyda nhw i wneud cais yn arbennig
 • dangos ymrwymiad cryf i gyflawni nodau'r cyfrifiad
 • gweithredu fel pwynt cyswllt am gyngor a gwybodaeth ar gyfer y gymuned
 • dogfennu ac adrodd am y gwaith rydych yn ei wneud yn rheolaidd
 • cydymffurfio ag unrhyw bolisïau SYG ar bobl, diogelwch, ac iechyd a diogelwch

 Sgiliau a phrofiad

Bydd angen i chi:

 • feddu ar brofiad o weithio ym maes ymgysylltu neu allgymorth cymunedol. Gall hyn fod mewn rôl gyflogedig neu mewn rôl wirfoddol
 • meddu ar y gallu i ddatblygu a rheoli cydberthnasau
 • meddu ar sgiliau trefnu ardderchog a'r gallu i flaenoriaethu er mwyn bodloni terfynau amser
 • meddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ysgrifenedig ac ar lafar, gan gynnwys rhoi cyflwyniadau a llunio adroddiadau
 • gallu siarad Saesneg
 • gallu siarad Arabeg i safon ddigonol fel eich bod yn gallu trafod y cyfrifiad mewn termau pob dydd yn yr iaith honno
 • bod yn ymwybodol o amrywiaeth wrth ddarparu gwasanaeth
 • meddu ar sgiliau TG, gyda phrofiad o ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd
 • meddu ar sgiliau gwneud penderfyniadau a datrys problemau da
 • bod yn wydn – cewch eich cefnogi gan gydweithwyr a'ch rheolwr ond byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun am lawer o'r amser

Byddai'r canlynol hefyd yn ddymunol:

 • meddu ar wybodaeth am yr ardal y byddwch yn gweithio ynddi
 • meddu ar brofiad o ymdrin â'r cyfryngau a/neu gyfweliadau
 • meddu ar drwydded yrru lawn a chyfredol y Deyrnas Unedig a/neu'r defnydd o gerbyd modur (sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes) – cewch lwfans milltiroedd (mewn rhai ardaloedd gellid ystyried bod hyn yn hanfodol)

Prif ofynion

Bydd angen i chi:

 • allu defnyddio ffôn symudol, llechen a gliniadur yn gymwys a bod â mynediad i'r rhyngrwyd
 • treulio'r rhan fwyaf o'ch oriau gwaith yn eich ardal waith ddaearyddol
 • bod yn barod i ddefnyddio eich cartref fel swyddfa a gallu derbyn, gwirio a storio eitemau a chyflenwadau bach yn ddiogel (bydd angen i chi hysbysu eich cwmni yswiriant y byddwch yn gweithio gartref)
 • cael hyfforddiant a mynychu cyfarfodydd yn ôl y gofyn
 • bod ar gael yn ystod y cyfnod 26 Hydref 2020 i 07 Mai 2021 (cyfyngir ar wyliau yn ystod y cyfnod hwn)bod yn fodlon gweithio oriau angh
 • Reference: 40922957

  Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

  Report this job