This job has ended. Find similar jobs.

Business Growth Advisor

Posted 7 February by Business Wales Ended

Business Growth Advisor

Do you have what it takes to fuel the growth ambitions of both new and established Welsh businesses? If so, you'll be delighted to hear that there is an opportunity for you to join the team at Business Wales, where you'll be supporting organisations across North West Wales.

Who will I be working with?

Business Wales provides first class business support to Welsh SMEs on behalf of the Welsh Government, funded by the European Regional Development Fund and delivered by Growth Partnership Wales (GPW), a partnership of Business in Focus, Antur Teifi and Serco.

So, what will the role of Business Growth Advisor entail?

Reporting to the Advisory Team Manager, as a Business Growth Advisor you'll be visiting and working closely with new and established businesses on a one to one basis, utilising your significant experience and knowledge to undertake specific growth diagnostics and develop action plans to identify key issues and priorities.

In addition, you'll be recommending third party organisations (public and private sector) and utilising support from other specialist strands available in the Business Wales service. These include International Trade and Superfast Broadband Optimisation.

What will I need in order to be considered for this Business Growth Advisor role?

 • Either have experience of running / managing a business, or have experience of delivering general business advice to a diverse portfolio of businesses
 • Experience of compiling complex business plans and cash flow forecasts
 • A developed network of contacts in both Public and Private sector that is effective in supporting achievement of growth objectives
 • Solid understanding of the needs and issues impacting SMEs in Wales, the economy in Wales and wider influences in the UK
 • Superb communication skills, with the ability to interact effectively with people at all levels
 • IT literacy with good working knowledge of Microsoft Office
 • A valid UK driving licence

Ideally, you'll hold an introductory certificate in accountancy / finance, (e.g. AAT level 1 or equivalent), although not essential. However, the successful candidate will be required and supported to attain such formal qualification within the first year of appointment.

Applications are particularly welcome from those who are able to speak and write in Welsh, although this is not an essential requirement.

What will I receivein return?

Salary: From £34,500 per annum, negotiable dependent on level of experience and qualifications

Additional benefits: Flexible working scheme, 23 days annual leave plus bank holidays, pension and free parking

Hours of Work: Full time, 37.5 hours per week

Contract type: Permanent

Location: Field based visiting businesses across North West Wales (primarily in Anglesey / Gwynedd). However, you'll be required to visit the offices in St Asaph (Denbighshire, North Wales) at least once a week.

By clicking apply, you will be redirected to the JVP Jobs website where you'll be able to download and submit your application form.

----

Ymgynghorydd Busnes Twf

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i danio uchelgais twf busnesau newydd a sefydledig yng Nghymru? Os felly, byddwch yn falch o glywed bod cyfle i chi ymuno â'r tîm Busnes Cymru, lle byddwch chi'n cefnogi sefydliadau ar draws Gogledd Orllewin Cymru.

Pwy fydda i'n gweithio gyda?

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth busnes o'r radd flaenaf i fentrau bach a chanolig yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru, fe'i ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae'n cael ei ddarparu gan Bartneriaeth Twf Cymru (PTC), partneriaeth o Busnes Mewn Ffocws, Antur Teifi a Serco.

Felly, beth fydd rôl yr Ymgynghorydd Busnes Twf yn cynnwys?

Yn adrodd i'r Rheolwr Tîm Ymgynghorol, fel Ymgynghorydd Busnes Twf byddwch yn ymweld ac yn gweithio'n agos gyda busnesau newydd a sefydledig mewn sefyllfaoedd un-i-un, yn defnyddio'ch profiad a'ch gwybodaeth sylweddol i gynnal dadansoddiad penodol o dwf, a datblygu cynllun gweithredu er mwyn adnabod materion a blaenoriaethau allweddol.

Yn ogystal, byddwch yn argymell sefydliadau trydydd parti (sector cyhoeddus a phreifat) a defnyddio cymorth gan linynnau arbenigol eraill sydd ar gael yng ngwasanaeth Busnes Cymru, megis Masnach Ryngwladol a'r Rhaglen Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn.

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael ei ystyried ar gyfer y rôl Ymgynghorydd Twf Busnes hwn?

 • Profiad o redeg / rheoli busnes, neu brofiad o ddarparu cyngor busnes cyffredinol i bortffolio amrywiol o fusnesau
 • Profiad o lunio cynlluniau busnes a rhagolygon llif arian cymhleth
 • Wedi datblygu rhwydwaith o gysylltiadau yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat, sy'n effeithiol o safbwynt cynorthwyo i gyflawni amcanion
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl ynghylch anghenion busnesau bach a chanolig yng Nghymru a'r materion sy'n effeithio arnynt ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl ynghylch economi Cymru a dylanwadau ehangach ar lefel y DU
 • Sgiliau cyfathrebu gwych, gyda'r gallu i ryngweithio'n effeithiol â phobl ar bob lefel
 • Llythrennedd TG gyda gwybodaeth weithredol dda o Microsoft Office
 • Trwydded yrru ddilys yn y DU

Yn ddelfrydol, cewch dystysgrif rhagarweiniol mewn cyfrifeg / cyllid (e.e. Tystysgrif lefel 1 Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu neu gymhwyster cyfatebol), er nad yw'n hanfodol. Fodd bynnag, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus ennill cymhwyster ffurfiol o'r fath yn ystod blwyddyn gyntaf y penodiad

Beth fyddaf i'n ei dderbyn yn gyfnewid?

Cyflog: Yn cychwyn o £34,500 y flwyddyn, i'w drafod yn dibynnu ar lefel profiad a chymwysterau

Manteision ychwanegol: Cynllun gweithio hyblyg, 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, pensiwn a pharcio am ddim

Oriau: Llawn amser, 37.5 awr yr wythnos

Math o gontract: Parhaol

Lleoliad: Yn y maes, yn ymweld busnesau ar draws Gogledd Orllewin Cymru (yn bennaf yn Ynys Môn/Gwynedd). Fodd bynnag, bydd gofyn i chi ymweld â'r swyddfeydd yn Llanelwy (Sir Ddinbych) o leiaf unwaith yr wythnos.

Reference: 34397191

Bank or payment details should not be provided when applying for a job. reed.co.uk is not responsible for any external website content. All applications should be made via the 'Apply now' button.

Report this job