The following job is no longer available:
Assessor - Beauty Therapy

Assessor - Beauty Therapy

Posted 24 September by Coleg Cambria
Ended

Assessor - Beauty Therapy

Deeside

Salary £25,139 - £28,331 per annum, based on a salary assessment and relevant experience

Are you passionate about what you do and looking for a role where you can share your skills and industry knowledge with others? Are you keen to join an organisation that invests heavily in their people and can offer an extensive range of opportunities for continuous professional development?

If so, then this could be the perfect opportunity for you!

Here at Coleg Cambria, we are now looking for an Assessor in Beauty Therapy to assess the full range of NVQ's at Level 1, 2 and 3.

Enrolling students on appropriate courses and providing coaching, mentoring and learning opportunities, you will be responsible for monitoring students' progress towards qualifications, giving them constructive feedback and helping them to create a portfolio of evidence.

All that we ask is that you must be highly commercial and have excellent experience of working in a commercial salon, as well as holding a professionally relevant qualification at level 3 at a minimum and possess or are willing to work towards an Assessor qualification.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

In return for your hard work and dedication we can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 22/10/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Asesydd - Therapi Harddwch

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Ydych chi'n angerddol am eich gwaith ac yn chwilio am swydd lle gallwch chi rannu eich sgiliau a'ch gwybodaeth am y diwydiant gydag eraill? Ydych chi'n awyddus i ymuno â sefydliad sy'n buddsoddi'n helaeth yn ei weithwyr, ac sy'n gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus?

Os felly, gallai'r swydd hon fod yn gyfle perffaith i chi!

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Asesydd Therapi Harddwch i asesu'r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefel 1, 2 a 3.

Gan gofrestru myfyrwyr ar gyrsiau addas, eu hannog, eu mentora a darparu cyfleoedd dysgu iddynt. Byddwch yn gyfrifol am fonitro eu cynnydd tuag at ennill eu cymwysterau, gan gynnig adborth adeiladol iddynt a'u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

Y cwbl rydym yn ei ofyn yw eich bod yn dra masnachol a bod gennych brofiad o weithio mewn salon fasnachol. Bydd gennych gymhwyster proffesiynol, o leiaf lefel 3, yn ogystal â chymhwyster asesydd neu fod yn fodlon gweithio tuag at ennill y cymhwyster hwn.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a'ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar nifer o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 22/10/2019

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd, os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

Required skills

  • Beauty
  • Further Education
  • Beauty Therapy
  • NVQ Assessor

Reference: 38983099

Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

Report this job